+420 548 526 336      mrsbrno@mrsbrno.cz  

MORAVSKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ

Mimořádná veterinární opatření!

Nařízení Státní veterinární správy


Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Kraj Vysočina jako místně a věcně příslušný správní orgán podle ustanovení § 49 odst. 1 písm. c) zák. č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 75a odst. 1 a 2 veterinárního zákona nařizuje tato
mimořádná veterinární opatření

Čl. 1
Základní ustanovení
Nařízení je vydáváno k zabránění dalšího vzniku a šíření nákazy – račího moru, která byla potvrzena na vodním toku Bystřice v katastrálním území Bystřice nad Pernštejnem v Kraji Vysočina, č. KÚ: 616958, GPS: 49.5213672N, 16.2576586E.

Čl. 2
Vymezení ochranného pásma
Ochranné pásmo je tvořeno úsekem řeky Bystřice od místa výtoku z Domanínského rybníka GPS: 49.5445692N, 16.2042764E po místo vtoku do řeky Svratky GPS: 49.5568686N, 16.3154808E.

Čl. 3
Ochranná a zdolávací opatření
(1) Agentuře ochrany přírody a krajiny České republiky se nařizuje:
umístit v ochranném pásmu informační tabule, na kterých budou uvedena opatření nařízená v tomto mimořádném veterinárním opatření a informace o nákaze a o možnostech prevence šíření pro rybáře a veřejnost.
(2) Všem právnickým nebo fyzickým osobám při výkonu rybářského práva v rybářském revíru v ochranném pásmu se nařizuje:
zákaz přemisťování ryb a ostatních vodních živočichů z ochranného pásma za účelem jejich vypuštění do jiných toků nebo uzavřených vod. Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Kraj Vysočina může na základě písemné žádosti povolit výjimku ze zákazu přemisťování.
str. 2 z 3
(3) Všem právnickým nebo fyzickým osobám při výkonu rybářského práva v rybářském revíru v ochranném pásmu a všem fyzickým osobám provádějícím lov ryb a vodních organizmů v rybářském revíru v ochranném pásmu se nařizuje:
provést mechanickou očistu a dezinfekci pomůcek použitých při manipulaci s rybami a vodními organizmy dezinfekčním prostředkem schváleným pro tento účel.

Čl. 4
Informace o nákaze
Račí mor je závažné infekční onemocnění, které napadá evropské raky a dokáže vyhubit celé jejich populace. U nás patří k citlivým druhům rak říční a rak kamenáč. Onemocnění se u nich nedá nijak léčit a nakažení raci hynou. Naopak, zavlečení raci ze Severní Ameriky jsou vůči nemoci mnohem odolnější, protože původce onemocnění pochází právě z jejich domoviny. Obvykle na nákazu nehynou, ale velmi často fungují jako její přenašeči. Na našem území se invazně šíří dva severoamerické druhy, rak pruhovaný a rak signální. Ohrožují naše raky jednak svou přímou konkurencí a dále pak jako šiřitelé račího moru. Původcem nemoci je plíseň Aphanomyces astaci. Roste na těle raků a do vody uvolňuje pohyblivé spory (výtrusy), pomocí kterých se rozmnožuje. Spory napadají další jedince, klíčí ve vlákna plísně a ta pak vrůstají do račího krunýře. U citlivých druhů však parazit prorůstá hlouběji, v podstatě do celého těla, čímž raka zahubí. Plíseň je výhradně račím parazitem, jiným živočichům neubližuje. Spory mohou přežívat ve vodě týdny, možná i měsíce. Pokud jsou však vystaveny suchu, rychle hynou. Onemocnění se šíří primárně vždy z nakažených raků, ať už jde o ty původní či nepůvodní. K přenosu nemoci však stačí i voda infikovaná zoosporami či mokré předměty např. sítě, holínky či kola aut. Mezi preventivní opatření před nákazou patří nevypouštění na jakákoli místa invazní severoamerické druhy raků, nepřemísťování do jiného potoka naše raky, kteří se zdají být ve špatné kondici nebo hynou, neboť mohou být nakaženi račím morem, častá dezinfekce rybářské výstroje (horká voda či Savo + dokonalé vysušení).

Čl. 5
SankceZa nesplnění nebo porušení povinností vyplývajících z těchto mimořádných veterinárních opatření může správní orgán podle ustanovení § 71 nebo § 72 veterinárního zákona uložit pokutu až do výše:
a) 100 000 Kč, jde-li o fyzickou osobu,
b) 2 000 000 Kč, jde-li o právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu.

Čl. 6
Společná a závěrečná ustanovení
(1) Toto nařízení nabývá podle § 2 odst. 1 a § 4 odst. 1 a 2 zákona č. 35/2021 Sb., o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů z důvodu ohrožení životního prostředí, platnosti a účinnosti okamžikem jeho vyhlášení formou zveřejnění ve Sbírce právních předpisů. Datum a čas vyhlášení nařízení je vyznačen ve Sbírce právních předpisů.
(2) Toto nařízení se vyvěšuje na úředních deskách Ministerstva zemědělství a krajských úřadů, jejichž území se týká, na dobu nejméně 15 dnů a zveřejňuje se neprodleně na internetových stránkách Státní veterinární správy. Pokud jsou nařízením ukládány povinnosti i jiným subjektům, než jsou chovatelé hospodářských zvířat, zveřejňuje se nařízení také v celostátním rozhlasovém nebo televizním vysílání.
str. 3 z 3
(3) Státní veterinární správa zveřejní oznámení o vyhlášení nařízení ve Sbírce právních předpisů na své úřední desce po dobu alespoň 15 dnů ode dne, kdy byla o vyhlášení vyrozuměna.
V Jihlavě dne 18.09.2023

Dokument Státní veterinární správy Č. j. SVS/2023/125720-J je ke stažení zde.

Další články

Mistrovství světa – přívlač

Česká přívlač ze břehu veze bronzové medaile V termínu 17-19/5 proběhlo v Bosně a Hercegovině XXI. Mistrovství světa v lovu ryb na umělé nástrahy.

Ždánice – Timár liga

Místní kolo Timár ligy MRS, z. s. ve Ždánicích Další místní kolo Timár ligy MRS, z. s. organizoval pan Vít Klapka ze Ždánic a

Konice – Timár liga

Místní kolo Timár ligy MRS, z. s. v Konici Druhé místní kolo Timár ligy MRS, z. s. uspořádali kolegové Martin Vyroubal a Miroslav Kadlec

Kroměříž – Timár liga

Místní kolo Timár ligy MRS, z. s. v Kroměříži Již čtvrté místní kolo Timár Ligy MRS, z. s. uspořádali kolegové Petr Brokeš a Tomáš

Brno – Timár liga

Místní kolo Timár ligy MRS, z. s. v Brně Úplně první místní kolo Timár ligy MRS, z. s. v roce 2024 se uskutečnilo v Brně. Na

Jarní přebor MRS v RT

POZVÁNKA na jarní přebor MRS v rybolovné technice, který pořádá MRS z.s., p.s. Kroměříž naleznete zde.

Zákaz rybolovu Dyje 13/1

Správa Národního parku Podyjí vydala předběžné opatření spočívající v zákazu vstupu do klidového území národního parku za účelem rybolovu nebo výkonurybářské stráže v úseku

Halové mistrovství republiky v RT 2024

Halové mistrovství republiky v Rybolovné technice 2024 Po předloňské halové republice, která se konala ve Výchočeském územním svazu, a loňské republice, pořádané Moravskoslezským územním

Halová liga MRS 2024

Zimní halová liga RT v roce 2024 I v letošním roce pořádal odbor Rybolovné techniky sérii čtyř halových závodů, nazvanou Halová liga MRS. Závody se konaly

výběrové řízení

Podmínky výběrového řízení pro uchazeče o funkci profesionální rybářské stráže
Moravského rybářského svazu, z.s.